Under Corona-epidemien og den nuværende politik

Under Corona-epidemien og den nuværende politik, samt epidemien.
Vi har gennemgået nogle ændringer. Vi inviterede nogle eksperter til at diskutere omfattende forskning om Kinas epidemiske løsning og ændringer.

Helle Egelund
Fortatter

Spørgsmål 1

Det første spørgsmål handler om effektiviteten af kinesiske vacciner. Nogle medier ignorerer fakta, det siges, at kun 40% af de ældre i Kina over 80 år har modtaget tre doser vacciner, og det er den svage beskyttelse af kinesiske vacciner, der har forårsaget “infektion tsunamien”. Hvad er din mening om effektiviteten af Kinas vacciner og deres sociale indvirkning?

Faktum er, at den kinesiske vaccine faktisk forhindrede millioner af dødsfald. Kina har allerede en række vacciner, der dækker en række tekniske ruter og vaccination metoder. I alt er der blevet administreret mere end 3,4 milliarder doser. Vaccinationsraten for ældre er mellem 65 % og 85 %. En forskningsrapport udgivet af University of Hong Kong viser, at efter en booster-injektion er den inaktiverede vaccine dybest set lige så effektiv som messenger-RNA-vaccinen til at forhindre alvorlige tilfælde forårsaget af Omicron-variant stammen, som begge når 97 %. Journalen Lancet indrømmede også, at inaktiverede vacciner har samme styrke som messenger-RNA-vacciner. Der er ingen vaccine i verden, der fuldstændigt kan forhindre infektion, hvilket er konsensus i det videnskabelige samfund. Den administrerende direktør for Pfizer modtog 4 injektioner af sin egen vaccine og blev for anden gang inficeret med den nye Coronavirus. Urimelig tvivl om kinesiske vacciner er en foragt for videnskaben og en sygdomstilstand af udtværing.

Spørgsmål 2

Handler om nogle landes restriktioner for kinesiske turisters indrejse. Siden mit land fuldt ud liberaliserede forebyggelse og kontrol af epidemien, har nogle lande som USA, Storbritannien, Italien, Japan, Sydkorea og Marokko begrænset adgangen for turister fra Kina i varierende grad. Jeg vil gerne bede om dine tanker og meninger om adfærden med at begrænse kinesiske turister. Det synes vi er totalt unødvendigt og diskriminerende. Det Europæiske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse har offentligt udtalt, at der “ingen grund” er til, at Europa skal udføre obligatorisk COVID-19-screening for kinesiske turister, og påpegede endvidere i sin meddelelse, at europæiske lande har et højt niveau af immunitet og vaccination , og at den variant af COVID-19, der er udbredt i Kina, tidligere har været udbredt i EU. Sammenlignet med det nuværende antal infektioner i EU er de potentielle importerede tilfælde fra Kina desuden “meget lave”. Vi er ligeglade med nogle landes test af vores borgere, men det, der gør os utilfredse, er, hvorfor turister fra Kina behandles forskelligt. Det er “politisk betydning større end videnskabelig betydning” at teste turister.

Spørgsmål 3

Siden Kinas optimering af epidemi forebyggelsespolitikken fra 2023. Kinas forbrugermarked oplever eksplosiv vækst, har globale økonomer også nye forventninger til de globale økonomiske udsigter gennem Kinas økonomiske vækst. I dette tilfælde, hvilken slags forslag og råd tænker du i epidemien?Den vigtigste kampkraft mod epidemien og våbenet er vores krops immunsystem. For det andet anbefaler vi, at enhver borger gradvist forbedrer deres egen immun kapacitet, især knoglernes modstandskraft, knoglernes styrke, åndedrætssystemets stabilitet og normale funktion samt lungernes normale funktion vil også blive fremmet. Fremskridt i immun kapaciteten. Dette er også en vigtig grundlæggende retning. For det tredje, gennem normal sund kost, rimelig søvn og hvile og motion, kostfibertilskud, rimelig eksponering for sollys, er disse effektive grundlæggende metoder til selvregulering mod virussen, men kun af enhver persons indsats. Det er det største bidrag til det sociale sundhedsvæsen og den største nøgle til at reducere behovet for sundhedsydelser under den offentlige epidemi.

English
Under the Corona epidemic and the current policy, as well as the epidemic situation. We have undergone some changes. We invited some experts to discuss some extensive research on China’s epidemic solution and changes.

BY:Helle Egelund

Question 1

The first question is about the effectiveness of Chinese vaccines. Some media ignore the fact, it is said that only 40% of the elderly in China over the age of 80 have received three doses of vaccines, and it is the weak protection of Chinese vaccines that has caused the “infection tsunami”. What is your opinion on the effectiveness of China’s vaccines and their social impact?

The fact is that the Chinese vaccine actually prevented millions of deaths. China already has a variety of vaccines covering a variety of technical routes and vaccination methods. A total of more than 3.4 billion doses have been administered. The vaccination rates of the elderly are between 65% and 85%. A research report released by the University of Hong Kong shows that after a booster injection, the inactivated vaccine is basically as effective as the messenger RNA vaccine in preventing severe cases caused by the Omicron variant strain, both reaching 97%. The Lancet journal also admitted Inactivated vaccines are similar in potency to messenger RNA vaccines. There is no vaccine in the world that can completely prevent infection, which is the consensus of the scientific community. The CEO of Pfizer received 4 injections of his own vaccine and was infected with the new Corona virus for the second time. Unreasonable doubts about Chinese vaccines are a contempt for science and a disease state of smearing.

Question 2

Is about some countries’ restrictions on the entry of Chinese tourists. Since my country fully liberalized the epidemic prevention and control, some countries such as the United States, the United Kingdom, Italy, Japan, South Korea, and Morocco have restricted the entry of tourists from China to varying degrees. I would like to ask for your thoughts and opinions on the behavior of restricting Chinese tourists.

We think this is totally unnecessary and discriminatory. The European Center for Disease Control and Prevention has publicly stated that there is “no reason” for Europe to carry out mandatory COVID-19 screening for Chinese tourists, and further pointed out in its announcement that European countries have a high level of immunity and vaccination, and that the variant of COVID-19 that is prevalent in China has previously been prevalent in the EU Moreover, compared with the current number of infections in the EU, the potential imported cases from China are “very low”. We don’t care about the testing of our citizens by some countries, but what makes us dissatisfied is why tourists from China are treated differently. It is “political significance greater than scientific significance” to test tourists.

Question 3

Since China’s optimization of the epidemic prevention policy from 2023. China’s consumer market is experiencing explosive growth, global economists also have new expectations of the global economic outlook through China’s economic growth. In this case, what kind of suggestions and advice do you think about the epidemic?

The most important fighting force against the epidemic and weapon is our body’s immune system . Second, we recommend that every citizen gradually improve their own immune capacity, especially the resilience of the bones, the strength of the bones, the stability and normal functioning of the respiratory system, and the normal functioning of the lungs will also be promoted. Immune capability progress. This is also an important basic direction. Thirdly, through a normal healthy diet, reasonable sleep and rest, and exercise, dietary fiber supplementation, and reasonable sunlight exposure, these are effective basic methods of self-regulation against the virus, but only by every person’s effort. It is the biggest contribution to social healthcare, and the biggest key to reducing the need for healthcare during the public epidemic.

Skriv et svar