Politisk 2017

Den nye FN-chef Guterres forpligter sig til at gøre 2017 ‘et år for fred’

FN’s generalsekretær António Guterres.

1. januar 2017 – På sin første dag ved De Forenede Nationers rors, Generalsekretær António Guterres lovede i dag at gøre 2017 år for fred.

“På dette nytårsdag beder jeg jer alle sammen om at blive med et fælles nytårs resolution: Lad os løse for at sætte fred først, “sagde hr. guterres i en appel for fred.

Han sagde et spørgsmål vejer tungt på hans hjerte. “Det er sådan kan vi hjælpe de millioner af mennesker, der er fanget i konflikt, lidelse massivt i krige uden ende i syne? ”

“Fred skal være vores mål og vores vejledning,” sagde han og opfordrede alle borgere, regeringer og ledere at stræbe efter at overvinde forskelle.

“Jeg appellerer til jer alle sammen om at være med til fred i dag og alle sammendag. Lad os gøre 2017 et år for fred, “tilføjede han.

Formelt udpeget af FN’s generalforsamling den 13. oktober 2016, Mr. Guterres, 67 år, vil tjene i en femårsperiode fra i dag til 31. december 2021. Han var premierminister i Portugal fra 1995-2002 og FNs højkommissær for flygtninge fra juni 2005 til december 2015.

CV af hr. António Guterres, Portugal.
Officielt GA-dokument A / 70/768 – S / 2016/206.
Vision Statement of António Guterres.
Uformel dialog med António Guterres [12. april 2016].
Spørgsmål fra civilsamfundet besvaret af António Guterres [12. april 2016].
Sikkerhedsrådets henstilling [7. oktober 2016].
Godkendelsestale efter aftale fra generalforsamlingen til stillingen af De Forenede Nationers generalsekretær [13. oktober 2016].
Medieindsats af António Guterres [13. oktober 2016].
Uformelt møde med FN’s GA-plenarmøde [19. oktober 2016].

(Tekst: UN Media Center. Foto: Zhong Min Peng)

 

New UN chief Guterres pledges to make 2017 ‘a year for peace’

United Nations Secretary-General António Guterres.

1 January 2017 – On his first day at the helm of the United Nations, Secretary-General António Guterres today pledged to make 2017 a year for peace.

“On this New Year’s Day, I ask all of you to join me in making one shared New Year’s resolution: Let us resolve to put peace first,” said Mr. Guterres in an appeal for peace.

He said one question weighs heavy on his heart. “That is: howcan we help the millions of people caught up in conflict, suffering massively in wars with no end in sight?”

“Peace must be our goal and our guide,” he said, urging all citizens, governments and leaders to strive to overcome differences.

“I appeal to you all to join me in committing to peace, today and every day. Let us make 2017 a year for peace,” he added.

Having been formally appointed by the UN General Assembly on 13 October 2016, Mr. Guterres, aged 67, will serve for a five-year period from today to 31 December 2021. He was Prime Minister of Portugal from 1995 to 2002, and the UN High Commissioner for Refugees from June 2005 to December 2015.

CV of Mr. António Guterres, Portugal.
Official GA document A/70/768 – S/2016/206.
Vision Statement of António Guterres.
Informal dialogue with António Guterres [12 April 2016].
Civil society questions answered by António Guterres [12 April 2016].
Security Council Recommendation [7 October 2016].
Acceptance speech on appointment by General Assembly to the position.
of Secretary-General of the United Nations [13 October 2016].
Media stakeout of António Guterres [13 October 2016].
Informal meeting with the UN GA plenary [19 October 2016].

(Text: UN Media Center. Photo: Zhong Min Peng)

 

El nuevo jefe de la ONU, Guterres, se compromete a hacer de 2017 ‘un año por la paz’

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

1 de enero de 2017 – En su primer día al frente de las Naciones Unidas, El Secretario General António Guterres prometió hoy hacer de 2017 un año para la paz

“En este Día de Año Nuevo, les pido a todos ustedes que se unan a mí para hacer Una resolución compartida de Año Nuevo: resolvamos poner la paz.
Primero, ”dijo el Sr. Guterres en un llamado por la paz.

Dijo que una pregunta pesaba sobre su corazón. “Así es como ¿Podemos ayudar a millones de personas atrapadas en conflictos, sufriendo?
Masivamente en las guerras sin un final a la vista?

“La paz debe ser nuestra meta y nuestra guía”, dijo, instando a todos los ciudadanos, Gobiernos y líderes que luchan por superar las diferencias.

“Les pido a todos que se unan a mí para comprometerse con la paz, hoy y cada día. Hagamos 2017 un año por la paz ”, agregó.

Habiendo sido formalmente designado por la Asamblea General de la ONU el 13 de octubre 2016, el Sr. Guterres, de 67 años, servirá por un período de cinco años desde hoy al 31 de diciembre de 2021. Fue Primer Ministro de Portugal desde 1995 a 2002, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados desde junio 2005 a diciembre de 2015.

CV del Sr. António Guterres, Portugal.
Documento oficial de la Asamblea A / 70/768 – S / 2016/206.
Declaración de la visión de António Guterres.
Diálogo informal con António Guterres [12 de abril de 2016].
Preguntas de la sociedad civil respondidas por António Guterres [12 de abril de 2016].
Recomendación del Consejo de Seguridad [7 de octubre de 2016].
Discurso de aceptación a elección de la Asamblea General para el cargo.
del Secretario General de las Naciones Unidas [13 de octubre de 2016].
Replanteo mediático de António Guterres [13 de octubre de 2016].
Reunión informal con el plenario de la Asamblea General de las Naciones Unidas [19 de octubre de 2016].

(Texto: Centro de Medios de la ONU. Foto: Zhong Min Peng)

 

 

Primeminister Kim Kielsen i Grønland deltog i pressemøder

Grønlands regering og Det Internationale Pressescenter
(IPC) er vært for pressemeddelelser med den grønlandske premier
Kim Kielsen. Kim Kielsen har bebb taler på grønlandsk med
Engelsk oversættelse leveret. Torsdag kl. 11.00 den 12.
januar 2017.

Kim Kielsen Grønlands premierminister (CV)
Født den 30. november 1966, gift med Judith Kielsen, 2 børn.
Politiske stillinger

December 2014 – Premier of Greenland
Oktober 2014 – fungerende premier af grønland, fungerende minister for boliger

Formand for Siumut-partiet
November 2013 – minister for miljø og natur minister for nordisk
Samarbejde
2013 – Medlem af Inatsisartut (Grønlands Parlament)
2009-2013 Medlem af Inatsisartut
2007-2009 Minister for bolig, infrastruktur og ressourcer
Alternativ indlæg
Finans- og Skatteudvalget
Forretningsudvalg
Professionel erfaring 2003 – 2005 Koordinator for et socialt projekt for børn og unge 1996 – 2003 Politiofficer
Sprog – Grønlandsk, dansk.

(Tekst: Grønlands premierminister for PM Officer. Foto: Zhong Min Peng)

 

Primeminister Kim Kielsen of Greenland attended press briefing

The Government of Greenland and the International Press Centre
(IPC) are hosting press briefing with the Greenlandic Premier
Kim Kielsen. Kim Kielsen has bebb speak in Greenlandic with
English translation provided. Thursday at 11.00 am of the 12th
of January 2017.

Mr. Kim Kielsen Primeminister of Greenland (CV)
Born on November 30th, 1966, married to Judithe Kielsen, 2 children.
Political posts

December 2014 – Premier of Greenland
October 2014 – Acting Premier of Greenland, Acting Minister for Housing

Chairman of Siumut party November 2013 – Minister for Environment and Nature Minister for Nordic
Co-operation
2013 – Member of Inatsisartut (Parliament of Greenland)
2009-2013 Member of Inatsisartut
2007-2009 Minister for Housing, Infrastructure and Resources
Alternate posts
Finance and Taxation Committee
Business Committee
Professional experience
2003 – 2005 Coordinator of a social project for children and youth
1996 – 2003 Police officer
Languages
Greenlandic, Danish.

(Text: Primeminister of Greenland of PM Officer. Photo: Zhong Min Peng)

 

El primer ministro Kim Kielsen de Groenlandia asistió a la conferencia de prensa

El Gobierno de Groenlandia y el Centro Internacional de Prensa.
(IPC) organiza una conferencia de prensa con Greenlandic Premier
Kim Kielsen. Kim Kielsen ha bebb hablar en groenlandés con
Traducción al inglés proporcionada. Jueves a las 11.00 horas del día 12.
de enero de 2017.

Sr. Kim Kielsen Primeminister de Groenlandia (CV)
Nacido el 30 de noviembre de 1966, casado con Judithe Kielsen, 2 hijos.
Puestos politicos

Diciembre 2014 – Premier de Groenlandia
Octubre de 2014: primer ministro interino de Groenlandia, ministro interino de Vivienda

Presidente del partido siumut
Noviembre de 2013 – Ministro de Medio Ambiente y Naturaleza Ministro nórdico
Cooperación
2013 – Miembro de Inatsisartut (Parlamento de Groenlandia)
2009-2013 Miembro de Inatsisartut
2007-2009 Ministro de Vivienda, Infraestructura y Recursos
Publicaciones alternativas
Comité de Finanzas y Tributación
Comité empresarial
Experiencia profesional
2003 – 2005 Coordinadora de un proyecto social para niños y jóvenes.
1996 – 2003 oficial de policía
Idiomas – Groenlandés, danés.

(Texto: Primeminister de Groenlandia del oficial de PM. Foto: Zhong Min Peng)