Kulturelt 2018

Cirkel omkring København i 2019

Cityring består af 17 nye stationer i det centrale København. Frederiksberg, Aksel Møllers Have, Nuuks Plads, Nørrebros Runddel, Nørrebro, Skjolds Plads, Vibenshus Runddel, Poul Henningsens Plads, Trianglen, Østerport, Marmorkirken, Kongens Nytorv, Gammel Strand, Rådhuspladsen, København H, Enghave Plads og Frederiksbeg Allé.

I samarbejde med kommunerne i København og Frederiksberg har den danske regering indgået en kontrakt om at udvide den eksisterende Metro med en ny bykreds (Cityringen).

Cityringen er en helt ny metro linje bygget på samme principper som det eksisterende Københavns Metronet. Byringen cirkel linje vil være en 15 km underjordisk jernbanestation i centrum af København, “bridge kvartaler” og Frederiksberg. Cityringen har 17 undergrundsstationer.

Når Cityringen to nye linjer, M3 og M4, er i brug, vil passagererne kunne overføre til den eksisterende Metro på kongens Nytorv og Frederiksberg stationer.

Et stort antal ændringer af byens elnettet skulle først gennemføres. Disse foregik primært i 2010 og 2011. Omkring samme tid arbejdede arkæologer fra Københavns Museum om, hvad museets termer “Nordeuropas største arkæologiske udgravning hidtil har”. I de følgende år vil der blive konstrueret tunneler og stationer. Tunnelerne er hver ca. 15,5 km lange. Cityringen skal åbnes i 2019.

En hovedstad, et transportsystem.

Når Cityringen har to nye linjer, M3 og M4, er i brug, vil passagererne kunne overføre til den eksisterende Metro på kongens Nytorv og Frederiksberg stationer. Det vil også være muligt at overføre til jernbane- og pendeltognet på Københavns Central, Østerport og Nørrebro stationer. Cityringen vil reducere rejsetiderne dramatisk. For at tage et par eksempler tager en rejse fra Nørrebro Runddel til Enghave Plads i syv minutter; fra Nørrebro station til Trianglen, seks minutter; og fra Poul Henningsens Plads til Rådhuspladsen, otte minutter.

Undergrundsbanen Cityringen vil være ca. 15,5 km lang underjordisk jernbane.

Cityringen vil have hyppige afganger og operere uden en foruddefineret tidsplan – noget som vi allerede er bekendt med på Metro.

Den gennemsnitlige rejsehastighed gennem byen vil være 40 km / t, stopper ved stationer inkluderet.

Det tager cirka 24 minutter at rejse hele vejen rundt om cirklelinjen. Når tog kører i begge retninger, tager den længste enkelt tur ca. 14 minutter.

Cityringen vil blive gennemført og klar til brug i 2019.

(Tekst: Metroselskabet; Billeder: dkroyalpress)

 

Circle around Copenhagen in 2019

Cityring consists of 17 new stations in central Copenhagen. Frederiksberg, Aksel Møllers Have, Nuuks Plads, Nørrebros Runddel, Nørrebro, Skjolds Plads, Vibenshus Runddel, Poul Henningsens Plads, Trianglen, Østerport, Marmorkirken, Kongens Nytorv, Gammel Strand, Rådhuspladsen, København H, Enghave Plads og Frederiksbeg Allé..

In collaboration with the municipal authorities of Copenhagen and Frederiksberg, the Danish government has concluded a contract to expand the existing Metro with a new city circle line (Cityringen).

Cityringen is a completely new Metro line constructed on the same principles as the existing Copenhagen Metro net. The Cityringen circle line will be a 15 km underground railway under downtown Copenhagen, the “bridge quarters” and Frederiksberg. Cityringen will have 17 underground stations.

Once Cityringen two new lines, M3 and M4, are in service, passengers will be able to transfer to the existing Metro at the Kongens Nytorv and Frederiksberg stations.

Construction Work.

A large number of changes to the city’s utility grid had to be implemented first. These took place primarily in 2010 and 2011. Around the same time, archaeologists from The Museum of Copenhagen worked on what the museum terms “Northern Europe’s largest archaeological excavation to date”. In the following years tunnels and stations will be constructed. The tunnels are each approximately 15.5 km long. Cityringen is to open in 2019.

One capital city, one transportation system.

Once Cityringen’s two new lines, M3 and M4, are in service, passengers will be able to transfer to the existing Metro at the Kongens Nytorv and Frederiksberg stations. It will also be possible to transfer to the regional rail and commuter train network at Copenhagen Central, Østerport, and Nørrebro stations. Cityringen will reduce travel times dramatically. To take just a few examples, a journey from Nørrebro Runddel to Enghave Plads will take seven minutes; from Nørrebro station to Trianglen, six minutes; and from Poul Henningsens Plads to Rådhuspladsen, eight minutes.

The Cityringen underground railway will be approximately 15.5 km long underground railway.

Cityringen will have frequent departures and operate without a pre-defined timetable – something with which we are already familiar on the Metro.

The average travelling speed through the city will be 40 km/h, stops at stations included.

It will take approximately 24 minutes to travel all the way around the circle line. When trains are running in both directions, the longest single trip will take approximately 14 minutes.

Cityringen will be completed and ready for use in 2019.

(Text: Metroselskabet; Photos: dkroyalpress)

 

Círculo alrededor de Copenhague en 2019

Cityring consiste en 17 estaciones nuevas en el centro de Copenhague. Frederiksberg, Aksel Møllers Have, Nuuks Plads, Nørrebros Runddel, Nørrebro, Skjolds Plads, Vibenshus Runddel, Poul Henningsens Plads, partes de la naturaleza, partes de la naturaleza, artículos de uso, artículos, artículos de uso, artículos de uso, artículos de uso, artículos de uso, artículos, artículos de uso, artículos, etc.

En colaboración con las autoridades municipales de Copenhague y Frederiksberg, el gobierno danés ha celebrado un contrato para ampliar el Metro existente con una nueva línea circular de la ciudad (Cityringen).

Cityringen es una línea de Metro completamente nueva construida sobre los mismos principios que la red de Metro Copenhagen existente. La línea circular de Cityringen será un tren subterráneo de 15 km bajo el centro de Copenhague, los “cuartos del puente” y Frederiksberg. Cityringen tendrá 17 estaciones de metro.

Una vez que Cityringen tenga en servicio dos nuevas líneas, M3 y M4, los pasajeros podrán transferirse al Metro existente en las estaciones Kongens Nytorv y Frederiksberg.

Trabajo de construcción.

Primero se debía implementar una gran cantidad de cambios en la red de servicios públicos de la ciudad. Estos tuvieron lugar principalmente en 2010 y 2011. Casi al mismo tiempo, los arqueólogos del Museo de Copenhague trabajaron en lo que el museo denomina “la excavación arqueológica más grande del norte de Europa hasta la fecha”. En los años siguientes se construirán túneles y estaciones. Los túneles tienen una longitud de aproximadamente 15,5 km. Cityringen abrirá sus puertas en 2019.

Una ciudad capital, un sistema de transporte.

Una vez que las dos nuevas líneas de Cityringen, M3 y M4, estén en servicio, los pasajeros podrán trasladarse al Metro existente en las estaciones Kongens Nytorv y Frederiksberg. También será posible transferir a la red regional de trenes y trenes de cercanías en las estaciones Copenhagen Central, Østerport y Nørrebro. Cityringen reducirá dramáticamente los tiempos de viaje. Para tomar solo algunos ejemplos, un viaje de Nørrebro Runddel a Enghave Plads tomará siete minutos; de la estación de Nørrebro a Trianglen, seis minutos; y de Poul Henningsens Plads a Rådhuspladsen, ocho minutos.

El metro de Cityringen tendrá una longitud de aproximadamente 15,5 km.

Cityringen tendrá salidas frecuentes y operará sin un horario predefinido, algo con lo que ya estamos familiarizados en el Metro.

La velocidad promedio de viaje a través de la ciudad será de 40 km / h, paradas en las estaciones incluidas.

Tomará aproximadamente 24 minutos recorrer todo el camino alrededor de la línea circular. Cuando los trenes circulan en ambas direcciones, el viaje más largo tomará aproximadamente 14 minutos.

Cityringen estará completo y listo para su uso en 2019.

(Texto: Metroselskabet. Fotos: dkroyalpress)